Rozgraniczenie nieruchomości

14 maja 2017 Autor admin 0

Rozgraniczenia gruntu dokonuje się w dwóch przypadkach. Kiedy granice danej nieruchomości są niewyznaczone i kiedy granice istniejące do tej pory są sporne. Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości? Polega na ustaleniu przebiegu jej granic poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych. To ustalenie tego jak daleko sięga prawo własności, które przysługuje właścicielowi danej nieruchomości. Usługę polegającą na wyznaczeniu granic, zleca się geodecie również wówczas, gdy planowana jest inwestycja związana z położeniem nieruchomości.

Kiedy rozgranicza się dwie nieruchomości?

Wyznaczenie granic nieruchomości dokonuje się w trybie postępowania administracyjnego lub w postępowaniu sądowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jeśli chodzi o postępowanie rozgraniczeniowe odbywa się przed organem administracji samorządowej. By doszło do postępowania rozgraniczającego, zainteresowany musi złożyć podanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Kto jest stroną w sprawie rozgraniczenia nieruchomości? Każdy, komu przysługują prawa do określonej nieruchomości m.in.: właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny (najemca, dzierżawca, użytkownik). Jeśli składamy wniosek o rozgraniczenie nieruchomości musimy pamiętać o tym, by umieścić swoje dane, datę i miejsce sporządzenia wniosku, określenia organu, do którego kierowany jest wniosek, wskazania nieruchomości, w stosunku do których konieczne jest wyznaczenie granic, uzasadnienie wniosku. Po rozpoczęciu procedury, wyznaczony w tej sprawie geodeta www.geodetapomiary.pl wzywa strony do stawienia się na gruncie i ustala datę przeprowadzenia rozgraniczenia. Jeśli któraś ze stron nie jest zadowolona wówczas może zażądać przekazania sprawy sądowi.